Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia. Akceptując Regulamin Klient akceptuje jego postanowienia w całości, bez zmian.

4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

b) Sprzedawca – Magdalena Abramowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ABRA Magdalena Abramowicz ul. Kraszewskiego 22/1, 15-025 Białystok NIP 5451797486, REGON 384088342.

c) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

d) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

e) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://bizuteria-abra.pl.

f) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

g) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

h) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

i) Konto Klienta- konto klienta w Sklepie w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

j) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

k) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

l) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

m) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

n) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę 1 Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 2 Wymagania techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych: posiadanie komputera lub innego urządzenia mobilnego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 10.0, Firefox 43.0, Google Chrome 48.0, Safari 5.0, Opera 36.0, Microsoft Edge 13.0 obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać aktywny adres e-mail.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 3 Zakładanie Konta w Sklepie

1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, data urodzenia (opcjonalnie), własne hasło do konta.

2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.

3. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta loginu i hasła osobom trzecim.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta ze skutkiem natychmiastowym lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient:

a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

c) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy. 

§ 4 Obowiązki Klienta

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w Zamówieniu oraz w Formularzu rejestracji przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;

d) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

e) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

f) niepodejmowania działań takich jak:

− rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

− podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

− modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów.

§ 5 Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się na Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj wysyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i sposób wysyłki 

e) kliknąć przycisk “Zamawiam”

f) wybrać metodę płatności (w przypadku wyboru płatności elektronicznej dokonać transakcji).

4. Po prawidłowo złożonym zamówieniu Klient otrzymuje stosowną wiadomość e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta z oświadczeniem Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia. (Ta wiadomość nie oznacza, że złożone zamówienie zostało przyjęte do realizacji.) Następnie Klient otrzymuje. kolejną wiadomość e-mail z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji. Za chwilę zawarcia Umowy Sprzedaży uznaje się wysłanie przez Sklep Klientowi informacji z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

6. Każdy produkt stanowi odrębne zamówienie.

7. W przypadku indywidualnych zamówień bądź przeróbek Sprzedawca może zażądać przedpłaty. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili wysłania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.

8. Klient może modyfikować swoje zamówienia dzwoniąc pod numer tel. : 663058658, 733219229 bądź pisząc na adres: [email protected]

9. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia gdy zamówiony Produkt został już wysłany.

10. Realizacja zamówienia złożonego w soboty, niedziele i święta następuje w najbliższy dzień roboczy.

11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia jeśli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.

§ 6 Ceny

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Informacja o cenie podawana w ramach Sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.

3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta zamówienia.

4. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka towaru jest darmowa.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: a) Przesyłka pocztowa, b) Przesyłka pocztowa pobraniowa, c) Przesyłka kurierska, d) Przesyłka kurierska pobraniowa.

W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów zwrotu.

2. Przesyłka pocztowa realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, natomiast przesyłka kurierska zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność gotówką– przy odbiorze zamówienia

b) Płatność elektroniczna z wykorzystaniem systemu płatności online przed dostarczeniem złożonego zamówienia

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

5. Koszty dostawy mogą ulec zmianie gdy zmianie uległ cennik usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.

6. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Dostawy dostępne są na terenie Polski, w innych przypadkach należy skontaktować się z obsługą sklepu.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (formularz zwrotu).

5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty: na adres ABRA Magdalena Abramowicz ul. Kraszewskiego 22/1, 15-025 Białystok bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - [email protected]

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 1 Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności za zakupiony Produkt.

1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, również jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien posiadać oryginalne opakowanie Sprzedawcy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 9 Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego

2. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację Produktu korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Sklepu, na piśmie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej.

3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy, na adres: ABRA Magdalena Abramowicz ul. Kraszewskiego 22/1, 15-025 Białystok, na koszt Sprzedawcy (koszt przesyłki zwracany jest po uznaniu reklamacji, nie przyjmujemy paczek za pobraniem).

4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i poinformuje go o dalszym postępowaniu.

5. Reklamacji nie podlegają Produkty, które:

a) zostały dotknięte uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego (wygięcia, zarysowania, pęknięcie, zgniecenia na skutek działania siły zewnętrznej)

b) posiadają zmiany, przebarwienia w wyniku użycia środków, które wpływają na powłokę produktu (perfumy, środki czystości nieprzeznaczone do biżuterii itp.)

c) są niekompletne (nie posiadają wszystkich elementów).

6. Reklamacji nie podlegają powłoki złocone.

7. Ingerencja w produkt osób trzecich powoduje utratę gwarancji.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 Ochrona danych osobowych w Sklepie

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Magdalena Abramowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ABRA Magdalena Abramowicz ul. Kraszewskiego 22/1, 15-025 Białystok NIP 5451797486, REGON 384088342

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu, dokonania rozliczania z Klientem po skorzystaniu przez niego z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy, jego usług oraz Sklepu.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Sprzedawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonów informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umów zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą, a po zakończeniu ich realizacji przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe będą także przetwarzane w celu realizacji prawa odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz przez czas konieczny do wykazania prawidłowości ich realizacji, który to czas odpowiada okresowi przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą będą 1 przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

7. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

8. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych ma Klient ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

10. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn organizacyjnych lub prawnych. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu względem niezarejestrowanych w Sklepie Klientów. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do złożenia oświadczenia Sprzedawcy o usunięciu ich konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu, jeżeli nie skorzystają z tego prawa, postanowienia zmienionego Regulaminu będą dla nich wiążące. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla już zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu w dniu 10.04.2020r.